Medyczna Szkoła Policealna nr 3 w Warszawie
-->
Medyczna Szkola Policealna nr 3 w Warszawie; ul. Brzeska 12 strona główna
Praca
 • Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy z dn. 18.12.2019r.
 • Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy z dn. 25.11.2019r.
 • Nabór na stanowisko Główny Księgowy
 • Menu przedmiotowe
 • IOD
 • Klauzula informacyjna
 • Regulamin ZFŚS
 • Majatek
 • Regulamin Pracy Medycznej Szkoły Policealnej Nr 3
 • Rejestry, ewidencje
 • Przetargi
  Menu podmiotowe
 • Spawozdania Finansowe
 • Osoby funkcyjne
 • Kontakt
 • STATUT
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Zestaw szkolnych planów nauczania
 • Zamówienia Publiczne
 • Klauzula informacyjna
 • Zakup i dostawa pieca do wygrzewania
 • Zakup i dostawa 10 sztuk nożyków elektrycznych
 • Zakup i dostawa autoklawu medycznego - Informacja o wyborze Wykonawcy
 • Zakup i dostawa pieca do wygrzewania pierścieni - Informacja o wyborze Wykonawcy
 • Zakup i dostawa 10 sztuk nożyków elektrycznych - Informacja o wyborze Wykonawcy
 • Zakup i dostawa paralelometru jednoramiennego
 • Informacja o wyborze Wykonawcy-Zakup i dostawa paralelometru jednoramiennego
 • Zakup i dostawa autoklawu medycznego
 • Okresowy przegląd i konserwacje: instalacji elektrycznej, instalacji oświetlenia dróg ewakuacji oraz głównego wyłącznika przeciwpożarowego
 • Informacja w sprawie zamiany terminów wykonania usługi - dotyczy postępowania nr 1/01/2020
 • Informacja o wyborze Wykonawcy - nr sprawy 1/01/2020
 • Okresowy przegląd i konserwacje: urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji wentylacyjnej
 • Informacja o wyborze Wykonawcy nr sprawy 1/02/2020
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • Strona internetowa szkoły
 • administracja stroną BIP • ZAMóWIENIA PUBLICZNE   \  OKRESOWY PRZEGLąD I KONSERWACJE: INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, INSTALACJI OśWIETLENIA DRóG EWAKUACJI ORAZ GłóWNEGO WYłąCZNIKA PRZECIWPOżAROWEGO

    Okresowy przegląd i konserwacje: instalacji elektrycznej, instalacji oświetlenia dróg ewakuacji oraz głównego wyłącznika przeciwpożarowego

  Nr sprawy: 1/01/2020

  Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

  Data ogłoszenia: 17.01.2020 r.

  Termin składania ofert: 31.01.2020 r.

  Miejsce składania ofert: sekretariat@msp3.waw.pl


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 Formularz cenowo-ofertowy
  3. Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia
  4. Załącznik nr 3 Wykaz pomieszczeń i pracowni dydaktycznych oraz ilość punktów do wykonania zlecenia
  5. Załącznik nr 4 Wzór umowy wykonania usługi
    udostępnił Łukasz Woźniak dnia 2020-01-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej Medycznej Szkoly Policealnej nr 3 w Warszawie v2.0 góra