Medyczna Szkoła Policealna nr 3 w Warszawie
-->
Medyczna Szkola Policealna nr 3 w Warszawie; ul. Brzeska 12 strona główna
Praca
 • Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy z dn. 18.12.2019r.
 • Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy z dn. 25.11.2019r.
 • Nabór na stanowisko Główny Księgowy
 • Menu przedmiotowe
 • IOD
 • Klauzula informacyjna
 • Regulamin ZFŚS
 • Majatek
 • Regulamin Pracy Medycznej Szkoły Policealnej Nr 3
 • Rejestry, ewidencje
 • Przetargi
  Menu podmiotowe
 • Spawozdania Finansowe
 • Osoby funkcyjne
 • Kontakt
 • STATUT
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Zestaw szkolnych planów nauczania
 • Zamówienia Publiczne
 • Klauzula informacyjna
 • Zakup i dostawa pieca do wygrzewania
 • Zakup i dostawa 10 sztuk nożyków elektrycznych
 • Zakup i dostawa autoklawu medycznego - Informacja o wyborze Wykonawcy
 • Zakup i dostawa pieca do wygrzewania pierścieni - Informacja o wyborze Wykonawcy
 • Zakup i dostawa 10 sztuk nożyków elektrycznych - Informacja o wyborze Wykonawcy
 • Zakup i dostawa paralelometru jednoramiennego
 • Informacja o wyborze Wykonawcy-Zakup i dostawa paralelometru jednoramiennego
 • Zakup i dostawa autoklawu medycznego
 • Okresowy przegląd i konserwacje: instalacji elektrycznej, instalacji oświetlenia dróg ewakuacji oraz głównego wyłącznika przeciwpożarowego
 • Informacja w sprawie zamiany terminów wykonania usługi - dotyczy postępowania nr 1/01/2020
 • Informacja o wyborze Wykonawcy - nr sprawy 1/01/2020
 • Okresowy przegląd i konserwacje: urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji wentylacyjnej
 • Informacja o wyborze Wykonawcy nr sprawy 1/02/2020
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • Strona internetowa szkoły
 • administracja stroną BIP • MENU PRZEDMIOTOWE   \  REGULAMIN PRACY MEDYCZNEJ SZKOłY POLICEALNEJ NR 3

    Regulamin Pracy Medycznej Szkoły Policealnej Nr 3 - Wybór

  Regulamin pracy

  w Medycznej Szkole  Policealnej nr 3

                  im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie                

  Podstawa prawna:

   

  1.            Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018 r.  poz. 917)        

  2.            Ustawa z dnia 13 kwietnia  2018 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 poz. 967) 

  3.            Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1457),

  4.            Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018 poz. 1260),

  5.            Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych  (Dz.U.2018 poz. 1608) oraz akty wykonawcze do w/w przepisów.

  6.            Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2018, poz. 936)

  7.            Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 grudnia  2013r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 2014, poz. 416, z aktualnymi zmianami),

  8.            Aktualnie obowiązująca uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego (art. 30 ust 6 KN) wprowadzającej „Regulamin określający wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania dyrektora placówki” wraz z załącznikami niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz kryteria i tryb przyznawania nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektora placówki.

  9.            Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych   (Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1)


  Lista załączników
  1. Regulamin pracy 30.01.2020
    udostępnił Dyrekcja Szkoły dnia 2019-11-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej Medycznej Szkoly Policealnej nr 3 w Warszawie v2.0 góra