Medyczna Szkoła Policealna nr 3 w Warszawie
-->
Medyczna Szkola Policealna nr 3 w Warszawie; ul. Brzeska 12 strona główna
Praca
 • Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy z dn. 22.08.2018r.
 • Nabór na stanowisko główny księgowy
 • Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy
 • Nabór na stanowisko Główny Księgowy
 • Przetargi
  Menu przedmiotowe
 • IOD
 • Klauzula informacyjna
 • Regulamin ZFŚS
 • Majatek
 • Regulamin Pracy Medycznej Szkoły Policealnej Nr 3
 • Rejestry, ewidencje
 • Menu podmiotowe
 • Spawozdania Finansowe
 • Osoby funkcyjne
 • Kontakt
 • STATUT
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Zestaw szkolnych planów nauczania
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • Strona internetowa szkoły
 • administracja stroną BIP • MENU PRZEDMIOTOWE   \  REGULAMIN PRACY MEDYCZNEJ SZKOłY POLICEALNEJ NR 3

    Regulamin Pracy Medycznej Szkoły Policealnej Nr 3 - Wybór

  Regulamin pracy

  w Medycznej Szkole  Policealnej nr 3

                  im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie                

  Podstawa prawna:
  1.    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.)
  2.    Karta Nauczyciela (Dz.U.2006/97poz.674 z póź. zm.)  
  3.    Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
  4.    ustawa z dn. 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2008/223poz.1458),
  5.    ustawa o związkach zawodowych z dn. 23 maja 1991r. (Dz.U.2001.79.854 ze zm.) oraz akty wykonawcze do w/w przepisów.
  6.    rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2009/ 50, poz. 398)
  7.    rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 2005/ 22, poz. 181, z aktualnymi zmianami .),
  8.    aktualnie obowiązująca uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego (art. 30 ust 6 KN) wprowadzającej „Regulamin określający wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz kryteria i tryb przyznawania nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektora placówki” wraz z załącznikami.


  Lista załączników
  1. Regulamin pracy 2018
    udostępnił Dyrekcja Szkoły dnia 2018-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej Medycznej Szkoly Policealnej nr 3 w Warszawie v2.0 góra