Medyczna Szkoła Policealna nr 3 w Warszawie
-->
Medyczna Szkola Policealna nr 3 w Warszawie; ul. Brzeska 12 strona główna
Praca
 • Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy z dn. 18.12.2019r.
 • Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy z dn. 25.11.2019r.
 • Nabór na stanowisko Główny Księgowy
 • Menu przedmiotowe
 • IOD
 • Klauzula informacyjna
 • Regulamin ZFŚS
 • Majatek
 • Regulamin Pracy Medycznej Szkoły Policealnej Nr 3
 • Rejestry, ewidencje
 • Przetargi
  Menu podmiotowe
 • Spawozdania Finansowe
 • Osoby funkcyjne
 • Kontakt
 • STATUT
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Zestaw szkolnych planów nauczania
 • Zamówienia Publiczne
 • Klauzula informacyjna
 • Zakup i dostawa pieca do wygrzewania
 • Zakup i dostawa 10 sztuk nożyków elektrycznych
 • Zakup i dostawa autoklawu medycznego - Informacja o wyborze Wykonawcy
 • Zakup i dostawa pieca do wygrzewania pierścieni - Informacja o wyborze Wykonawcy
 • Zakup i dostawa 10 sztuk nożyków elektrycznych - Informacja o wyborze Wykonawcy
 • Zakup i dostawa paralelometru jednoramiennego
 • Informacja o wyborze Wykonawcy-Zakup i dostawa paralelometru jednoramiennego
 • Zakup i dostawa autoklawu medycznego
 • Okresowy przegląd i konserwacje: instalacji elektrycznej, instalacji oświetlenia dróg ewakuacji oraz głównego wyłącznika przeciwpożarowego
 • Informacja w sprawie zamiany terminów wykonania usługi - dotyczy postępowania nr 1/01/2020
 • Informacja o wyborze Wykonawcy - nr sprawy 1/01/2020
 • Okresowy przegląd i konserwacje: urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji wentylacyjnej
 • Informacja o wyborze Wykonawcy nr sprawy 1/02/2020
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • Strona internetowa szkoły
 • administracja stroną BIP • PRACA   \  NABóR NA STANOWISKO GłóWNY KSIęGOWY

    Nabór na stanowisko główny księgowy

   ZARZĄDZENIE  nr.27/2018 z dn.05.07.2018r.

  DYREKTORA 

  MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ NR 3 W WARSZAWIE

  im. dr. Andrzeja Krocina w Warszawie    

   

  w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko główny  księgowy

   

  Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

  (Dz. U. z 2018 r. poz., 1260), oraz z rozdziałem I ust. 1 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w oparciu o przejrzyste kryteria zapewniające otwartość
  i konkurencyjność oraz zagwarantowanie każdemu równego dostępu do miejsc pracy
  w szkole i wyborów kandydata posiadającego najwyższe kwalifikacje i predyspozycje do pracy w Medycznej Szkole Policealnej nr 3 w Warszawie zarządzam, co następuje

   

  § 1.

  1.      Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny  księgowy w Medycznej Szkole Policealnej nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie. 

  2.      Ogłoszenie o naborze na stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

  § 2.

  Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wyżej wymienione stanowisko, powołuje się Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej „Komisją” w składzie:

   

  1) Pani Dorota Dargiewicz – Dyrektor MSP3 w Warszawie,

      Przewodniczący Komisji,

  2)  Pani Helena Urawska – Główny Księgowy MSP3 w Warszawie  –

      Członek Komisji,

  3) Pani Małgorzata Świergocka – Sekretarka ds. kadrowych  w MSP3 w Warszawie 

      Sekretarz Komisji,


  Lista załączników
  1. Nabór na głównego księgowego 07.2018
    udostępnił Łukasz Woźniak dnia 2018-07-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej Medycznej Szkoly Policealnej nr 3 w Warszawie v2.0 góra